Ravi Yadav

Platform Partnerships Architect , Mesosphere